Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych organizuje warsztaty stacjonarne w Warszawie, w dniach 7 – 8 czerwca 2024 roku.

Będą to warsztaty autorskie z Marianem Wolaninem, autorem publikacji dotyczących cen, opłat i wartości w gospodarce nieruchomościami oraz współautorem najnowszego komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami. Prowadzącym warsztaty będzie Zenon Marczuk.

Formuła spotkania polegać będzie na przedstawieniu zagadnień wynikających z aktualnych uwarunkowań prawnych, dotyczących wyceny nieruchomości, w szczególności na tle nowego rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości oraz ustaw dotyczących ustalania opłat, cen i odszkodowań w gospodarce nieruchomościami.

Zenon Marczuk

 • rzeczoznawca majątkowy;
 • geodeta uprawniony;
 • kilkanaście lat działalności zawodowej (m.in. wycena nieruchomości, usługi geodezyjne i kartograficzne);
 • kilkanaście lat pracy w administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego i powiatowego na kierowniczych stanowiskach związanych z gospodarką nieruchomościami.
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami;
 • Zastępca Przewodniczącego Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej;
 • Przewodniczący Kolegium Arbitrażowego przy KA PFSRM;
 • Członek Komisji Opiniującej Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, członek Kolegium Arbitrażowego tej Komisji, wieloletni Przewodniczący KO ŚSRM;
 • Wykładowca na studiach podyplomowych dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych – m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Szkolenia  dla rzeczoznawców majątkowych: – m.in. Katowice, Kraków, Wrocław, Kielce, Rzeszów, Opole, Płock.
 • Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej  w zakresie dokumentacji procesu wyceny oraz mocy dowodowej operatu szacunkowego – m.in. Warszawa, Katowice, Wrocław, Poznań, Białystok, Zielona Góra, Olsztyn
 • Publikacje: CH BECK, Rzeczoznawca Majątkowy, Geodeta, Przegląd Geodezyjny.

Marian Wolanin

 • Prawnik od wielu lat zajmujący się problematyką nieruchomości w prawie cywilnym i administracyjnym;
 • autor wielu publikacji książkowych i artykułowych, w tym: współautor komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami wydanego przez Wydawnictwo C.H.Beck, autor monografii: „Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomości”, „Komentarz do specustawy drogowej”, „Wywłaszczenie nieruchomości”, „Podziały, scalenia i rozgraniczenia oraz procedury ewidencyjne”.

Formuła warsztatów to konwersatorium dotyczące poszczególnych zagadnień. Z uwagi na tak przyjętą formułę i obszerny materiał szkoleniowy nie określa się przedziałów czasowych dla poszczególnych zagadnień

Zagadnienia będące przedmiotem szkolenia.

 1. Problematyka wyceny posiadania w kontekście regulacji zawartych w rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości, dotyczących wyłącznie praw do nieruchomości.
 2. Uwarunkowania formalne i prawne dotyczące oględzin nieruchomości, zdefiniowania rynku, szczególnych warunków zawarcia transakcji.
 3. Dane identyfikacyjne nieruchomości – czy art. 155 ugn, w kontekście uregulowań ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, definiuje interes prawny rzeczoznawcy majątkowego w uzyskiwaniu danych podmiotowych z egib.
 4. Wycena prawa użytkowania wieczystego:
 5. kontrowersje dotyczące stosowania metody pozostałościowej
 6. czy współczynnik Wk rzeczywiście odwzorowuje relacje pomiędzy prawem własności a prawem użytkowania wieczystego – przykłady obliczeniowe
 7. wątpliwości interpretacyjne dotyczące „trwałej zmiany sposobu korzystania z nieruchomości” w aspekcie aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 8. uwzględnianie celu oddania w użytkowanie wieczyste – jak problem może być postrzegany w orzecznictwie?
 9. Szacowanie wartości dla ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości:
 10. formalne i prawne możliwości ustalenia i pobrania opłaty adiacenckiej
 11. szacowanie wartości nieruchomości dla stanu przed podziałem z zastosowaniem współczynników zmiany wartości – przykłady obliczeń
 12. nierozwiązany problem dotyczący sumowania wartości działek dla stanu przed podziałem i po podziale nieruchomości
 13. uwarunkowania formalne i prawne dotyczące możliwości zagospodarowania działek, jako kryterium możliwości sumowania wartości działek
 14. Problematyka związana z ustalaniem opłat adiacenckich z tytułu scalenia i podziału nieruchomości.
 15. problem dopłat związanych z brakiem ekwiwalentności powierzchniowej w aspekcie czynności rzeczoznawcy majątkowego, dotyczący w szczególności dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości
 16. niespójność przepisów ustawy i rozporządzenia w kwestii dotyczących uwzględniania części składowych nieruchomości
 17. nierozwiązany problem uwzględniania planowanej do wybudowania infrastruktury technicznej
 18. Opłaty adiacenckie związane ze wzrostem wartości w wyniku stworzenia warunków do korzystania z wybudowanych urządzeń infrastruktury technicznej.
 19. uwarunkowania formalne i prawne związane z ustalaniem daty stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej infrastruktury
 20. wątpliwości interpretacyjne dotyczące określeń:
 21. „zasięg nieruchomości objętej wpływem infrastruktury technicznej”
 22. „zakres korzystania z infrastruktury technicznej”
 23. „odległość nieruchomości od urządzeń infrastruktury technicznej oraz warunki podłączenia nieruchomości do tych urządzeń”
 24. Uwzględnianie przeznaczenia nieruchomości w świetle zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami w tym zakresie.
 25. jak w  czynnościach szacowania stosować przepis art. 154 ugn
 26. jak interpretować kolejność określoną w art. 155 ust.1 pkt. 5 ugn
 27. jak rozumieć pojęcia „faktycznego sposobu wykorzystywania terenu” i „faktycznego sposobu użytkowania nieruchomości”
 28. jak rozumieć pojęcie „przeznaczenia terenu”
 29. kwestie wyceny w „luce planistycznej” – faktyczny sposób użytkowania czy potencjalne możliwości; czy jest to zależne od celu wyceny?
 30. jak rozumieć sformułowanie „cześć o wyraźnie wyodrębnionych obszarach o jednorodnym przeznaczeniu”?
 31. Uwarunkowania prawne dotyczące dat istotnych przy wycenie dla potrzeb regulacji spraw majątkowych kościelnych osób prawnych – zmiany w tym zakresie.
 32. Istota rozbieżności uregulowania kwestii potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego w ustawie o gospodarce nieruchomościami i rozporządzeniu w sprawie wyceny nieruchomości.
 33. jakie znaczenie dla tej kwestii może mieć możliwość sporządzenia operatu w formie elektronicznej
 34. Odszkodowania – rozumienie tzw. „zasady korzyści”..
 35. Informacje dotyczące umocowania i zakresu działania Kolegium Arbitrażowego przy Komisji Arbitrażowej PFSRM – Przewodniczący Kolegium Arbitrażowego Zenon Marczuk.
 36. zakres umocowania i zadania Kolegium Arbitrażowego
 37. aktualny skład Kolegium Arbitrażowego
 38. kiedy i w jaki sposób Autor ocenianego operatu może kwestionować ustalenia Zespołu Oceniającego
 39. tryb postępowania w przypadku złożenia przez Autora operatu uwag do projektu opinii Zespołu Oceniającego
 40. kwestie finansowe związane z postępowaniem prowadzonym przez Kolegium Arbitrażowe

Warsztaty odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2024 r. (piątek i sobota) w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 50 w godz. 9:00 – 16:00

Zapisy i płatności są online, wystarczy kliknąć na link poniżej:

https://mazsrm.sorga.pl/rekrutacja?r=Wydarzenia_zapisy

i jako Wydarzenie wybrać „2024.06.07-08 Opłaty, ceny i wartości w gospodarce nieruchomościami w świetle aktualnych uwarunkowań prawnych…”.

(jeżeli link nie zadziała prosimy skopiować go, wkleić na górna belkę w wyszukiwarce internetowej i kliknąć enter)

Koszt warsztatów:

 – 600 zł dla członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

 – 800 zł dla pozostałych rzeczoznawców majątkowych.

Przypominamy, że zniżki dla członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych przysługują tylko osobom z aktualnie opłaconymi składkami.

„Młodzi rzeczoznawcy, członkowie MSRM” płacą 350 zł, z tym, że szkoleniu przeznaczone jest dla nich tylko 5 miejsc, w tym wypadku data opłacenia szkolenia decyduje o przyznaniu preferencyjnej ceny.

Nocleg każdy załatwia sobie niezależnie.

W kwestii obiadów – jeżeli ktoś preferuje dietę wegańską, wegetariańską lub ma problemy z nietolerancją pokarmową, prosimy o powiadomienie nas o tym mailem na adres szkolenia@maz-srm.pl, co najmniej dwa tygodnie przed terminem szkolenia.

Szkolenie obejmuje 14 godz. edukacyjnych, tj. 7 punktów warsztatowych wg rozporządzenia MIiR

Przypominamy, że zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych Rzeczoznawca majątkowy jest zobowiązany do uzyskania w 2024 r.

•         co najmniej 12 punktów za doskonalenie kwalifikacji na sposoby wymienione w rozporządzeniu,

•         w tym co najmniej 6 punktów za ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacje zawodowe.

Każdy punkt odpowiada 2 godzinom edukacyjnym.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje data wysłania zgłoszenia i opłacenia udziału.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o odbytym szkoleniu.

Serdecznie zapraszamy!!!!

Zarząd MSRM

OSTATNIO DODANE

DWUETAPOWE WARSZTATY „Zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a możliwości inwestycyjne (z uwzględnieniem gruntów leśnych na terenach miejskich)” 25 kwietnia i 16 maja 2024 r. online.

Zgłasza się do nas coraz większa grupa rzeczoznawców, mających problemy z przeprowadzeniem wyceny gruntów o przeznaczeniu leśnym na terenach miejskich,…

Życzenia świąteczne

Wniosek o podjęcie interwencji w/s dokonania zmian legislacyjnych odnoszących się do postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Mazowieckie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w dniu 21 lutego 2024 roku złożyło na ręce Ministra Rozwoju i Technologii oraz Ministra Sprawiedliwości…
Nieniejszy mail jest pułapką na osoby rozsyłające niechciane wiadomości. Prosimy o nie wysyłanie na niego żadnych wiadomości gdyż Państwa adres może zostać pernamentnie zablokowany. alexander@secretcats.pl. Jeśli jesteś właścicielem niniejszej strony możesz usunąć tę notkę jednak pamiętaj, że ta pułapka ogranicza niechciane maile wpadające na Twoje skrzynki pocztowe.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
secretcats.pl - tworzenie stron internetowych