szukaj

Zostań członkiem naszego Stowarzyszenia

szkolenie "Obrót nieruchomościami rolymi w praktyce"

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszego środowiska Mazowieckie Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych zaprasza na szkolenie

 

OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI ROLNYMI W PRAKTYCE

 

wykładowca będzie Piotr Siciński – notariusz specjalizujący się w obrocie nieruchomościami

Tematyka szkolenia:

1) Pojęcie nieruchomości rolnej, na gruncie prawa polskiego, a pojęcie gospodarstwa rolnego (gospodarstwa rodzinnego) w kontekście pojęcia gruntów rolnych i użytków rolnych”, zakres obowiązywania ustawy w stosunku do prawa użytkowania wieczystego

2) Podmioty występujące w przepisach ustawy - rolnik indywidualny, właściciel nieruchomości rolnej, osoby bliskie,

3) Zasada, że  nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny i wprowadzone od niej wyjątki,

4) Prawo pierwokupu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, przesłanki, zakres prawa, wyłączenia i sposób wykonania,

6) Prawo nabycia nieruchomości w przypadku czynności i zdarzeń innych niż umowy sprzedaży, przesłanki, zakres prawa, wyłączenia i sposób wykonania,

7) Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców ze szczególnym uwzględnieniem obywateli państw członkowskich UE,

8) Obrót udziałami akcjami Spółek będących właścicielami gruntów rolnych i inne czynności dotyczące tych spółek skutkujące powstaniem prawa nabycia,

9) Sytuacja Prawna nabywcy nieruchomości rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem charakteru zakazu zbycia.

 

            Celem szkolenia jest omówienie, stanu prawnego po wejściu w życie ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. z 2016 poz.585, to jest po dniu 30 kwietnia 2016 r. Wprowadzone tą ustawy zmiany w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803) w połączeniu ze zmianami w innych ustawach - w tym w kodeksie cywilnym - wprowadziły w istocie zupełnie nową sytuację której istotę sprowadzić można do wprowadzenia rozwiązania wyrażonego w nowym art. 2a. 1. zgodnie z którym nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny.

Należy zwrócić uwagę, że wyodrębnienie zasad obrotu Nieruchomościami rolnymi nie jest problemem nowym. Zarówno ustawodawca polski jak i ustawodawstwo innych krajów europejskich od połowy XIX wieku kreuje przepisy reglamentujące obrót Nieruchomościami rolnymi, sięgając historii należy wspomnieć o przepisach regulujących nabywanie gruntów włościańskich (na podstawie przepisów dekretu o uwłaszczeniu włościan” czy obowiązujące po wejściu w życie obowiązującego kodeksu cywilnego Przepisy o ograniczeniu podziału gospodarstw rolnych i odrębne reguły prawa spadkowego - obowiązujące aż do uznania za sprzeczne z konstytucją (patrz wyrok TK z 31 stycznia 2001 r. sygn. OTK 2001/1/5)

            Szczegółowa regulacja ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 803), sprowadza się więc w istocie do rozwiązań które z jednej strony dla złagodzenia skutków stanowią wyjątki od tej zasady, w szczególności mechanizm zgodnie z którym nabycie nieruchomości rolnej przez „inne podmioty oraz w innych przypadkach” niż wymienione wprost w ustawie może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji, wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej. Z drugiej strony mechanizmów, mających zagwarantować, że pomimo tych wyłomów określone w preambule cele wprowadzenia ustawy będą mogły być skutecznie zrealizowane.

            Kolejna grupę przepisów tworzą przepisy wprowadzające reglamentację nabycia nieruchomości rolnej w drodze innej niż umowa sprzedaży obejmującej nie tylko na podstawie umowy innej niż umowa Sprzedaży ale także przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego, w tym (czemu ustawodawca poświecił szczególną uwagę w drodze nabycia udziałów w spółkach prawa handlowego.

            Celem szkolenie jest systematyczne ukazanie działania nowych przepisów - choć nie jest zadanie łatwe jakkolwiek bowiem ustawa z miejsca stała się przedmiotem bardzo dogłębnych analiz doktryny, to jej skutkiem jest w istocie oznaczający spadek obrotu nieruchomościami rolnymi, a w konsekwencji brak szerszego orzecznictwa sądów w przedmiocie wykładni ustawy, które jak dotąd koncentrowały się wyłącznie na kwestiach intertemporalnych. Pierwszą znaczącą wypowiedzią Sądu Najwyższego jest w odniesieniu do nowych przepisów, uchwała SN z dnia 22 czerwca 2017 r. sygn. III CZP 24/17, a i ona co symptomatyczne dotyczy skutków nabycia nieruchomości przez osobę bliską, co najlepiej pokazuje, że ustawa w istocie wyłączyła obrót, w zakresie innym niż pomiędzy osobami bliskimi.

 

Materiały pomocnicze

 

1) tekst ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego

2) wyciąg z ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (zmiany w kodeksie cywilnym)

3) Sprawozdanie z IX kolokwium Jagiellońskiego - ograniczenia w obrocie Nieruchomościami rolnymi (tekst dyskusji) Krakowski Przegląd Notarialny 2/2017

4) uchwała SN z dnia 22 czerwca 2017 r. sygn. III CZP 24/17 z uzasadnieniem

Sprawozdanie zostanie dosłane do uczestników w wersji elektronicznej, reszta jest do wzięcia z Internetu.

 

Szkolenie odbędzie się 9 listopada 2017 r. (CZWARTEK) w Warszawie przy ul. Żurawiej 47, sala nr 5 (parter)  w godzinach 9.00 – 14.30.

 

Szkolenie obejmuje  5,5  godziny edukacyjnej.

W załącznikach zaproszenie i zgłoszenie na szkolenie.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Zarząd MSRM

 

.

 

MAZOWIECKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

00-681 Warszawa
ul. Hoża 66/68
tel. 500 834 606
e-mail: biuro@maz-srm.pl
 
Sekretariat czynny:
pon - czw. godz.: 12.00 - 15.00